Về chúng tôi

Sứ mệnh

Giúp cộng đồng thay đổi nhận thức về các rối loạn tâm lý hiện có trong xã hội. Cung cấp các kiến thức cơ bản về tâm lý, cách giải quyết cũng như phòng ngừa stress và các rối nhiễu tâm lý, giúp cân bằng tinh thần cho con người.

Tầm nhìn

Xây dựng một mạng lưới kết nối để mỗi cá nhân đều có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc tinh thần.